UVOD

Organizator nagradne igre je Labong Dizajn, Miha Luzar s.p., Dolenje Kamence 19, 8000 Novo mesto, davčna številka: SI97327131 (v nadaljevanju organizator).

Organizator je pripravil nagradno igro »Plexiclick 2022«, katere namen je promocija produktov Plexiclick nevidnih nosilcev registrskih tablic (v nadaljevanju Plexiclick).

Z nakupom produktov organizatorja promocije Plexiclick Transparent in Plexiclick Black, udeleženec pridobi možnost sodelovanja v nagradni igri. Druge možnosti sodelovanja v nagradni igri so navedeni spodaj.

 

TRAJANJE NAGRADNE IGRE

Nagradna igra se začne 19.12.2022 in traja do vključno 31.12.2022. Nagradna igra se organizira na območju Republike Slovenije.

Organizator si pridružuje pravico, da promocijo prestavi za nedoločen čas ali odpove v primeru višje sile.

NAČIN SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI IN NAGRADNI SKLAD

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi državljani Slovenije – fizične osebe, starejše od 18 let. V nagradni igri ne smejo sodelovati osebe, zaposlene pri organizatorju ter ožji družinski člani omenjenih oseb.

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki bodo v času trajanja nagradne igre preko spletne trgovine Car-Audio.si, v lasti organizatorja igre, kupili vsaj en (1) izdelek Plexiclick. Vsak kupec lahko v nagradni igri sodeluje le enkrat - več nakupov ne pomeni večjih možnosti za žreb v nagradni igri, prav tako večja količina kupljenih izdelkov v enem nakupu ne poveča možnosti za žreb v nagradni igri.

Možnost sodelovanja v nagradni igri imajo udeleženci tudi na način, da posnamejo krajši video (maksimalna dolžina 20 sekund), v katerem slikovito in na zanimiv način predstavijo, zakaj mislijo, da je Plexiclick boljši od običajnih okvirjev registrskih tablic.

Posameznik lahko v nagradni igri sodeluje pod pogojem, da se strinja s predmetnimi pravili nagradne igre na sledeča načina:

 • Z nakupom proizvodov organizatorja nagradne igre, ki so predmet nagradne igre oziroma promocije
 • S posredovanjem avtorskega posnetka  „Zakaj je Plexiclick boljši kot običajni okvir registrskih tablic“ na elektronski naslov organizatorja info@car-audio.si. Udeleženec se s poslanim posnetkom strinja, da lahko organizator v primeru zmage v nagradni igri omenjeni posnetek uporabi in objavi na svojih socialnih omrežjih v namen promocije.

Posnetek mora biti posnet v slovenskem jeziku in ne sme vsebovati žaljivih, vulgarnih ali drugače neprimernih besed, iz  katerih izhaja vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje  narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in drugimi oblikami nestrpnosti, ki niso v skladu z  notranjo politiko spodbujanja blagovnih znamk – predstavljajo znamko v slabi luči itn.).  

Če poslan posnetek ne ustreza zahtevam in pogojem, ki jih navaja organizator, lahko le ta takšno prijavo izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

Poslani posnetki, ki jih bo organizator prejel po 31.12.2022, ne bodo sprejeti v sodelovanje v nagradni igri.

Udeleženec jamči, da je posredovana zgodba njegovo avtorsko delo v skladu z Zakonom o avtorski  in sorodnih pravicah. Udeleženec je edini in izključni imetnik avtorskih pravic poslane vsebine, prav tako  udeleženec jamči, da z objavljeno vsebino nikakor ne krši avtorskih in drugih pravic tretje osebe. 

Nagrajenci bodo izžrebani z naključno izbiro računalnika. Žrebanje bo opravljeno na sedežu organizatorja, nadzorovala pa ga bo dvočlanska komisija, ki jo določi izvajalec. Odločitev komisije je dokončna in zavezujoča, pritožba ni možna. O žrebanju se vodi zapisnik, ki vsebuje podatke o: datumu, uri in kraju žrebanja, navzočih osebah, poteku žrebanja ter izžrebancih po vrstnem redu kot so bili izžrebani. Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, izdela se v enem izvodu in hrani pri organizatorju. Končni izid nagradne igre (nagrajenci) bo objavljen na socialnih omrežjih organizatorja.

Vsak sodelujoči lahko sodeluje izključno sam neposredno in s sodelovanjem v nagradni igri jamči, da so predani podatki resnični.

V primeru, da se nagrajenci ne odzovejo  nagrad v skladu s predmetnim pravilnikom, bodo izžrebani nadomestni nagrajenci. Za nadomestne nagrajence veljajo enaka pravila kot za prvotne nagrajence.

Vse nagrade bodo izžrebane in podeljene nagrajencem, ki se bodo izkazali kot upravičeni do prejema izžrebanih nagrad.

Organizator ima pravico preveriti identiteto sodelujočega in njegovo spoštovanje predmetnih pravil nagradne igre. V kolikor sodelujoči ne ravna skladno s predmetnimi pravili, se smatra kot da ni sodeloval. V kolikor se ugotovi, da izžrebani ni upravičen do nagrade, ker ni spoštoval pravil nagradne igre, bo organizator izžrebal nadomestnega nagrajenca.

NAGRADE IN VREDNOST NAGRADNEGA SKLADA

Nagrade, ki bodo podeljene nagrajencem v nagradni igri »Plexiclick 2022«, so navedene spodaj in bodo v tem vrstnem redu podeljene srečnim izžrebancem;

 1. Bluetooth zvočnik Soundcast VG5
 2. Brezplačno temnenje stekel na osebnem vozilu pri organizatorju
 3. Majica

Število nagrad je omejeno in v nobenem primeru ne sme biti podeljenih več nagrad, kot je predvideno v teh pravilih.

Nagrajenci (prejemniki nagrade, zmagovalci) nimajo pravice zahtevati drugačne nagrade ali nagrade v večjih količinah od tistih, ki so navedene v teh pravilih. Nagrad ni mogoče menjati za gotovino ali jo zamenjati za druge artikle, niti prenesti na tretjo osebo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti v zvezi s koriščenjem in uporabo nagrad.

ODGOVORNOST

Organizator in partnerji promocije ne prevzemajo nobene odgovornosti za nepravilne ali neprimerne etikete, tiskarske napake in druge nepravilnosti pri pakiranju izdelkov, vključenih v promocijo.

PREVZEM NAGRAD IN DAVKI

Če dobitnik nagrade v roku 8 dni od dne žreba ni dosegljiv na elektronskem naslovu, ki ga je navedel ob spletnem nakupu ali pri sodelovanju z video posnetkom, dobitnik izgubi nagrado. Organizator bo nato izžrebal nadomestnega dobitnika nagrade, ki bo o nagradi obveščen skladno s predmetnimi pravili.

Dobitnik nagrade mora osebi za stik pri organizatorju nagradne igre predložiti vse potrebne informacije.

Davek na dobitek bo v primeru vrednosti nagrade nad 42,00 EUR plačal organizator tekmovanja, zato dobitnik s tem nima dodatnih stroškov.

Nagrada bo nagrajencu podeljena samo, če je ta upravičen do sodelovanja in v celoti sprejema ta pravila. Če izžrebani nagrajenec nima pravice do sodelovanja, bo o nagradi obveščen nadomestni nagrajenec.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre oz. da je bil izbran v nasprotju s temi pravili ali
 • se tudi po obvestilu izžrebancev ter ustreznih rezervnih izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre ali

Če prejemnik nagrade ne posreduje organizatorju navedenih podatkov, ni upravičen zahtevati izročitve nagrade od organizatorja. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do zmagovalca na podlagi teh pravil. Zmagovalec pa v tem primeru tudi nima pravice do kakršnegakoli drugega ali drugačnega nadomestila. Organizator lahko nagrado uporabi za kakršenkoli drug namen.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov, pridobljenih v tej nagradni igri, ne bo posredoval tretjim osebam ter jih bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (t.i. GDPR).  Organizator bo pridobljene podatke uporabil zgolj v primeru, da bo posamezni sodelujoči postal dobitnik nagrade in sicer za namen obveščanja o osvojeni nagradi.

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov udeležencev ne bo posredoval ali prodal tretjim osebam ali jih uporabljal za druge namene, kot so zgoraj navedeni. Organizator bo z vsemi razumnimi ukrepi zagotovil, da se osebni podatki udeležencev nagradne igre obdelujejo in uporabljajo na varen način in v skladu z veljavnimi zakonskimi določbami. Organizator bo osebne podatke udeležencev hranil toliko časa, kot je potrebno za popolno izvedbo te nagradne igre.

Osebni podatki nagrajencev se hranijo do izpolnitve namena za katerega so se zbirali in obdelovali, po izpolnitvi namena se osebni podatki zbrišejo. Osebni podatki se na izrecno zahtevo nagrajenca oziroma sodelujočega v promociji izbrišejo že prej.

Poleg organizatorja (njegovih zaposlenih) izvajajo določena opravila v zvezi obdelavo osebnih podatkov, in sicer le v primeru podelitve nagrade, to je: izvajalec kurirskih storitev (osebne podatke nagrajencev, a le v primeru, če bo dostavil nagrado nagrajencu). Posameznik bo moral osebne podatke, kot spodaj pojasnjeno, posredovati na navedeni elektronski naslov: info@car-audio.si

Nagrajenec oz. dobitnik nagrade na osnovi sodelovanja v nagradni igri daje privolitev, da organizator kot upravljalec osebnih podatkov  obdeluje izključno za namen podelitve nagrade, njegove naslednje osebne podatke, ki mu jih bo posredoval po elektronski pošti na naslov info@car-audio.s oziroma jih bo predal na mestu prevzema nagrade:

 • ime in priimek,
 • naslov prebivališča oziroma naslov za vročanje,
 • e-mail,
 • telefonska številka,

 Nagrajenec na osnovi podanega soglasja o obdelavi osebnih podatkov izrecno soglaša in daje privolitev, da organizator lahko objavi njegove naslednje osebne podatke na socialnih omrežjih organizatorja:

 • ime in priimek.

V primeru, da nagrajenec zahteva izbris osebnih podatkov pred zaključkom promocije oziroma podelitve nagrade ali prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov, se šteje, da odstopa od sodelovanja v promociji in odstopa od prejema nagrade.

OSTALO

Pravila nagradne igre so na voljo na spletnih strani www.car-audio.si

Organizator si pridržuje pravico do določenih sprememb Pravil promocijske kampanje iz tehničnih, poslovnih ali drugih razlogov. To velja tudi za prenehanje ali prekinitev promocijske kampanje zaradi višje sile. V primeru morebitnih sprememb ali prekinitve promocijske kampanje bo organizator sodelujoče obvestil preko spletne strani www.labong-dizayn.si. Za spore med organizatorjem in sodelujočimi je pristojno sodišče v Novem mestu.

Sodelujoči v promocijski kampanji sprejema pravice in obveznosti, ki izhajajo iz Pravil, je z njimi seznanjen in s pridružitvijo promociji oziroma potrditvijo ob registraciji profila potrjuje, da z njimi v celoti soglaša.

Morebitna vprašanja lahko sodelujoči naslovijo na organizatorja na elektronski naslov info@car-audio.si.

Za vsa vprašanja, ki se utegnejo pojaviti v zvezi s promocijo in niso urejena s temi pravili, je pristojna podati razlago komisija organizatorja, ki skrbi tudi za izvedbo programa zvestobe in nadzira njen potek. Njena razlaga je dokončna in zoper njo ni mogoča pritožba.

Ta pravila veljajo od dneva sprejetja dalje, to je od 16.12.2022 in  so v času nagradne igre na vpogled sodelujočim na spletni strani organizatorja www.car-audio.si

Organizator lahko spreminja pravila in pogoje sodelovanja. Hkrati se zavezuje, da bo na primeren način in na primernem mestu uporabnike obvestil o vsaki spremembi pravil.

Novo mesto, dne 16.12.2022